Disclaimer

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 19 augustus 2019

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van www.beeckestijn.org, een website van Beeckestijn Business School.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van beeckestijn.org, is het mogelijk dat de (al dan niet door derden aangeboden ) informatie die op beeckestijn.org wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op beeckestijn.org geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. De informatie op beeckestijn.org wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aansprakelijkheid


Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van beeckestijn.org, of met de tijdelijke onmogelijkheid om beeckestijn.org te kunnen raadplegen.

Auteursrecht


Het is niet toegestaan de auteursrechtelijke beschermde werken of andere op beeckestijn.org opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder toestemming van Beeckestijn Business School (ook niet via eigen netwerk).

Bij het plaatsen van informatie op beeckestijn.org is zorgvuldig getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan dit gemeld worden op marketing@beeckestijn.org

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 19 augustus 2019